top of page

Πολιτική απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & GDPR
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ GDPR | 

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή.


Ο δικτυακός αυτός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.
 

Οπωσδήποτε και σε κάθε περίπτωση η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας παρέχεται μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. Ο παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

Οι επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα την χρήση του «ως έχει», αναγνωρίζοντας ότι δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης στη μορφή ή το περιεχόμενό του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η πληροφορία που διακινείται μέσω αυτού είναι ενδεχόμενο να αλλοιωθεί ή να υποκλαπεί ή κατ’ άλλον τρόπο να χρησιμοποιηθεί με τρόπο ανεπιθύμητο.

To BipolarLab καταβάλλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια της υπάρχουσας τεχνολογίας και των δυνατοτήτων της να προστατεύει κάθε πληροφορία που διαχειρίζεται. Παρόλα αυτά δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν παραβιάσεις από κακόβουλους τρίτους και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται αυτό το απευκταίο ενδεχόμενο και παρέχουν τις όποιες πληροφορίες με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Ο παρών δικτυακός τόπος είναι ενδεχόμενο να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” hyperlinks ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του BipolarLab, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, λογισμικό επεξεργασίας τεστ, νόρμες και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία του BipolarLab και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου.

Το περιεχόμενο αυτό δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς σχετική γραπτή άδεια από τo BipolarLab και χωρίς να αναφέρεται ρητά η πηγή του και να υπάρχει σχετική παραπομπή στον ιστότοπο αυτό.

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:
α) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
β) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.
γ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση του BipolarLab δ) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο (ιούς).

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους Όρους Χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τoυ BipolarLab για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.
Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά. Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν τα στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης για την λήψη υπηρεσιών.


Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε, ακόμα και για απόπειρα παραβίασης ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από του BipolarLab σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης.
Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης.

Όροι χρήσης τελικού χρηστή για το λογισμικό του BipolarLab
Η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη του BipolarLab (η “Άδεια”) είναι νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) και το BipolarLab, με αντικείμενο τα προϊόντα λογισμικού του BipolarLab, παρεχόμενα αποκλειστικά από το BipolarLab και τις εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό.

Αυτά περιλαμβάνουν λογισμικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενδέχεται να περιλαμβάνουν συναφή μέσα αποθήκευσης και ψηφιακής μετάδοσης πληροφορίας, βάσεις δεδομένων, πίνακες με νόρμες, μαθηματικές εξισώσεις, κείμενα, ερωτηματολόγια και άμεση (“online”) ή ηλεκτρονική τεκμηρίωση (“ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”).

Οποιοδήποτε λογισμικό παρέχεται μαζί με το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και έχει ξεχωριστή άδεια χρήσης τελικού χρήστη χορηγείται υπό τους όρους αυτής της άδειας. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση, κάνετε λήψη, εγκαταστήσετε, αντιγράψετε ή χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το ΠΡΟΙΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, δηλώνετε ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με τους όρους αυτής της Άδειας και δεσμεύεστε από αυτούς. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις.

Ρητά συμφωνείται ότι παραχωρείται μόνον άδεια χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Το BipolarLab και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση απέναντι στον χρήστη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του πακέτου λογισμικού ή των προγραμμάτων της.

Περαιτέρω, το BipolarLab και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για: (α) λάθη, ανακρίβειες, (β) οποιαδήποτε ζημία (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκληθεί από τη χρήση του λογισμικού ή αν οποιονδήποτε τρίτο μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο χρησιμοποιεί το λογισμικό, και (γ) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου του λογισμικού.

To BipolarLab και οι εταιρίες που διανέμουν με την άδειά της το λογισμικό αυτό δεν εγγυώνται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ούτε την απόλυτη ακρίβεια των αποτελεσμάτων αυτών σε οποιοδήποτε από τα προγράμματά της είτε τα τεστ της. Τα αποτελέσματα των τεστ αποτυπώνουν την εικόνα του εξεταζόμενου τη στιγμή της εξέτασης και είναι χρήσιμα ως υποθέσεις προς επιβεβαίωση και από άλλες πηγές δεδομένων (συνεντεύξεις, βιογραφικά στοιχεία, άλλες αξιολογήσεις κλπ).

Τα αποτελέσματα των τεστ προκύπτουν από τις απαντήσεις του εξεταζόμενου την ώρα της εξέτασης, οπότε ενδέχεται να μην αντανακλούν την εν γένει στάση του σε άλλες περιστάσεις. Τα στοιχεία που αποτυπώνονται με τα τεστ μπορεί να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου ή από έκτακτα γεγονότα και για τον λόγο αυτό, τα αποτελέσματα είναι αξιοποιήσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μόνο σε συνδυασμό με την επαγγελματική κρίση ειδικών εκπαιδευμένων στη χρήση τους.

To BipolarLab και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό δεν εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία του λογισμικού ούτε την άμεση αποκατάσταση της ορθής και πλήρους λειτουργίας του σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας. To BipolarLab και οι εταιρίες που με την άδειά της διανέμουν το λογισμικό αυτό επιφυλάσσονται για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους κατά οποιουδήποτε αγοράζει, πωλεί, μεταπωλεί ή κατά οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί παράνομα αντίγραφα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & GDPR
Ποιοι είμαστε
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αφορούν τη Χρήση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται από τους ιστότοπους “bipolarlab.com”, “bipolarlab.gr", “maniokatathlipsi.gr”, “agxos.gr”, “drmalliaris.com”, “drmalliaris.gr”, “Dimiourgia.gr”, “Dimiourgia.org”, “edo.org.gr”, “bipolar.gr”, “moodchart.org”, “bipolarlab.edu.gr”, “edomazi.gr” και το περιεχόμενό τους. Ο ιστότοπος που επισκέπτεστε είναι μία διαδικτυακή οντότητα που συναποτελείται από υπηρεσίες και προϊόντα τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της ατομικής εταιρείας Ιωάννης Μάλλιαρης» και το διακριτικό τίτλο «BipolarLab» («BipolarLab», «εμείς», «η εταιρεία»), με έδρα την Αττική, επί της οδού Ζησιμοπούλου 12, ΤΚ 16674, με Α.Φ.Μ. 035609687. Το BipolarLab ακολουθεί τις απαιτήσεις του Νόμου και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και διαμορφώνει την πολιτική απορρήτου που ακολουθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις που θέτει ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ήτοι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη διά του Νόμου 4624/2019, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει ο Ν. 3471/2006.
To BipolarLab αναγνωρίζει ότι οι πελάτες, οι επισκέπτες, οι χρήστες, και όσοι άλλοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ή άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν ή/και που χρησιμοποιούνται από εμάς εκτιμούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τους. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που παρουσιάζεται εδώ αναφέρει σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στη χρήση και την κοινοποίηση πληροφοριών των χρηστών που συλλέχθηκαν στους Ιστότοπους του BipolarLab. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας δημοσιοποιείται εδώ για να σας βοηθήσει στη λήψη μιας τεκμηριωμένης απόφασης σχετικά με το εάν θα χρησιμοποιήσετε ή θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες τoυ BipolarLab.

Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε:
Α. Παρεχόμενα δεδομένα από εσάς:
i. Κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας συλλέγουμε, εφόσον τα συμπληρώσετε, στοιχεία ταυτοποίησης, στοιχεία επικοινωνίας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη χώρα κατοικίας σας και το επάγγελμά σας. Στον λογαριασμό σας αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπων μας, όπως η αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών μας, η διενέργεια ψυχομετρικού ή άλλου τεστ μέσω της πλατφόρμας μας. Μετά την εγγραφή, την αγορά ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, και κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτή την ιστοσελίδα του BipolarLab ή εισέρχεστε στον λογαριασμό σας, ενδέχεται να συλλέγουμε συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες. Εάν έχετε υποβάλλει προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων του BipolarLab, μας αναγνωρίζετε το δικαίωμα να τις χρησιμοποιούμε για λόγους λειτουργικότητας, διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών μέσω των ιστοσελίδων του BipolarLab προς εσάς. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για την εξυπηρέτησή σας ως πελάτη, ή για λόγους ενημέρωσης, ή διοικητικούς λόγους (όπως να σας ειδοποιήσουμε για σημαντικές αλλαγές σε Ιστοσελίδες του BipolarLab), εφόσον έχουμε λάβει την σχετική σας συναίνεση.
ii. Νομική Βάση:
Ο βασικός σκοπός επεξεργασίας των ως άνω δεδομένων, είναι η παροχή υπηρεσιών των ιστότοπων μας, εδράζεται δηλαδή σε συμβατική μας υποχρέωση.
B. Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα:
i. Οι ιστότοποι που επισκέπτεστε ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες σας καθώς και ορισμένες μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις IP, τύπος του περιηγητή, clickstream στοιχεία, κ.λπ. σε Αρχεία καταγραφής. Οι πληροφορίες αυτών των αρχείων (logfiles) μπορεί να αποστέλλονται αυτόματα από τον περιηγητή σας κάθε φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Κατά την εγγραφή σας ή κατά την προβολή ιστοσελίδων της BipolarLab, ενδέχεται να καταγράφονται αυτόματα ορισμένες πληροφορίες που στέλνει ο περιηγητής σας, κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστοχώρο μας. Οι καταγραφές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το αίτημα Ιστού, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), τον τύπο του περιηγητή, τις σελίδες αναφοράς/εξόδου και του Ενιαίου Εντοπιστή Πόρων (URL), τον τύπο της πλατφόρμας, τον αριθμό των κλικ, τα ονόματα τομέων, σελίδες προορισμού, σελίδες που προβλήθηκαν και τη σειρά με την οποία προβλήθηκαν, το χρονικό διάστημα που παραμείνατε σε συγκεκριμένες σελίδες, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας, και ένα ή περισσότερα cookies.

ii. Νομική Βάση:
Η εταιρεία μας έχει έννομο συμφέρον να επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υποστηρίξουμε νομικές αξιώσεις.
Γ. Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε βάσει εννόμου συμφέροντος
Πέραν των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, όπου και επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συμβατική μας υποχρέωση, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σας για την απευθείας προώθηση νέων υπηρεσιών ή προϊόντων (marketing). Στις περιπτώσεις αυτές θα επεξεργαστούμε μόνο στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο, διεύθυνση). Επιπρόσθετα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοια μηνύματα, κατά τη δημιουργία του προφίλ σας. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που αρχικά επιλέξετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό, και στην συνέχεια αλλάξετε γνώμη, διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, είτε μέσω των ρυθμίσεών σας, είτε αποστέλλοντάς μας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προϋποθέσεις διαβίβασης/ διαμοιρασμού δεδομένων.
Σε καμία περίπτωση δεν διαμοιραζόμαστε ή διαβιβάζουμε δεδομένα σας σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς. Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τηρείται από τo BipolarLab με μεγάλη αυστηρότητα.
i. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικές ή/και μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μόνον εάν απαιτείται από το νόμο, ή για τους σκοπούς μίας δικαστικής ενέργειας, ή ενός εντάλματος έρευνας, ή αν σύμφωνα με την κρίση μας θεωρούμε πως τέτοια δράση είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με νόμους (όπως ο νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ). Μπορεί να κριθεί απαραίτητο να κοινοποιήσουμε πληροφορίες ειδικότερα για σκοπούς δικαστικής έρευνας, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με ύποπτες ή παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν -αλλά δεν περιορίζονται σε- απάτη, πιθανές απειλές στη δημόσια ή ιδιωτική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, παραβιάσεις των Όρων Χρήσης της υπηρεσίας μας, ή όπως αλλιώς ενδέχεται να καθορίζεται από το νόμο.
ii. To BipolarLab επίσης διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει προσωπικές ή/και μη-προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που το BipolarLab θεωρεί σωστές ή απαραίτητες για την επιβολή των Όρων Χρήσης των υπηρεσιών μας, να λάβει προληπτικά μέτρα που αφορούν σε ευθύνες, να διερευνήσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της απέναντι σε αξιώσεις ή αιτιάσεις τρίτων, να βοηθήσει κυβερνητικές υπηρεσίες, να προστατεύσει την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των ιστοχώρων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, και για να ασκήσει ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία, ή την ασφάλεια του ΒipolarLab, του προσωπικού και των συνεργατών μας, των χρηστών μας ή άλλων.
Διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων σας
Διατηρούμε αποθηκευμένα περιορισμένα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών οικονομικών συναλλαγών, για διάστημα έως και 5 ετών ή όσο απαιτείται κάθε φορά από τον νόμο για λογιστική αρχειοθέτηση και διοικητικούς λόγους. Τα υπόλοιπα δεδομένα καταστρέφονται σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών. Αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει ανάγκη διατήρησης κάποιων εγγραφών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα όταν αφορούν σε θέματα που αναφέρονται σε οικονομικές διαφορές με τρίτους, τότε διατηρούμε το δικαίωμα να κρατήσουμε αυτά τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Επίσης, διατηρούμε τα μηνύματα από τις συνομιλίες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως καταγραφή των επαφών μας και για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως προς την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους μας;
i. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να υποβάλλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως π.χ. ο σκοπός επεξεργασίας, οι αποδέκτες κ.α.
ii. Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να ζητήσετε τη διόρθωση ή και τη συμπλήρωση των στοιχείων σας, (σημαντική σημείωση: έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιοδήποτε στοιχείο μέσω του προφίλ σας)
iii. Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή των δεδομένων σας
iv. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να εξασφαλίζετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εκ μέρους μας
v. Δικαίωμα εναντίωσης, δηλαδή να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας (εμπορική προώθηση)
vi. Τέλος, σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Δεσμευόμαστε ότι εντός ενός μηνός από την λήψη του αιτήματός σας, θα σας έχουμε ενημερώσει για την πορεία του.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δε συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (στην Ελλάδα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).
Για οποιοδήποτε ερώτημα ή ζήτημα αντιμετωπίζετε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας εκ μέρους μας, παρακαλούμε να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@bipolarlab.com
Ποια μέτρα προστασίας των δεδομένων σας λαμβάνουμε:
Για να προστατεύσουμε το απόρρητο και την ασφάλειά σας, λαμβάνουμε κάθε καθιερωμένο μέτρο (όπως π.χ. ο καθορισμός ή η απόδοση ενός και μοναδικού κωδικού πρόσβασης) για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας προτού σας δώσουμε άδεια για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες μας ή συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπου. Οι χρήστες είναι κάθε στιγμή υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας του κωδικού πρόσβασής τους και των πληροφοριών του λογαριασμού τους. To BipolarLab διαβεβαιώνει ότι χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμο από τα προβλεπόμενα φυσικά, διοικητικά και τεχνικά μέτρα προστασίας ώστε να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Αφού λάβουμε τις πληροφορίες που υποβάλλετε, το BipolarLab καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διαφυλάξει την ασφάλεια των συστημάτων μας και το απόρρητο των στοιχείων.
Ωστόσο, το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και παρακαλούμε να σημειώσετε ότι για αυτό δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί εγγύηση πως τέτοιες πληροφορίες αποκλείεται να αποκαλυφθούν, να τροποποιηθούν, ή να καταστραφούν από την παραβίαση οποιωνδήποτε φυσικών, τεχνικών, ή διοικητικών μας διασφαλίσεων. Αν το BipolarLab αντιληφθεί απόπειρα παραβίασης ασφαλείας, η οποία μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα, θα σας ειδοποιήσει ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να λάβετε τυχόν προστατευτικά μέτρα (αλλαγή κωδικών κλπ). Αν επιθυμείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας από τη λήψη των ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας (support@BipolarLab.com, +302108816137).

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων


Ως υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων ορίζεται ο Ιωάννης Μάλλιαρη του Γεωργίου, διαχειριστής της εταιρείας μας. Κάθε φυσικό πρόσωπο της εταιρείας μας που ενεργεί επεξεργασία ή έχει πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα, ενεργεί υπό την απόλυτη εποπτεία του υπευθύνου μας και μόνον κατ’ εντολή του.
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, με έδρα την Αττική, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας ενδέχεται να αναθεωρούνται κατά καιρούς. Παρακαλούμε να επανέρχεστε σε αυτήν την σελίδα ώστε να είστε ενήμεροι για οποιεσδήποτε αλλαγές.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του παρόντος ή γενικά για την BipolarLab και τις υπηρεσίες μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@BipolarLab.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

bottom of page